Monday, July 6, 2009

שיור

נלחמת מקלפי טארוט. לא ידעת להישכח בכוס יין אדום נדיר שניתך לגבינות מקנה ממרחבי שדות פרדסים וכרמים המסמנים שערי אופק לנירים שמצפים לקלוט גשמי מרחשוון ולהרוות גרעינים שנאגרו בסוף אביב משדות נצרבים ונטמנו בשלהי קיצים ארוכים לעת סתיו. את לא עזבת. מופיעה בהקיץ ביקשתי פליאה ונתת לי מילים ריקות כבוראת דבר מקלפי טארוט מתפארים בפשטות נדירה של כפרי איכרים וכנסיות צמודות למצבות מפוררות עם סמני נבואה צועניים כה רחוקים משורשי בשדות עמק

No comments: