Monday, January 25, 2016

פחד

 כל רצוני ידוע ואיין הגדרה לנורמלי, איין תור לשורה הנכונה, לשקט השליו ואפילו אדע מהו אותו רצון, כוחות אמתיים להגיע אותם מחפש אני כבר שנים, שנים ניתנות לספירה שאיין בידי העוז, הרצון או הכוח לבוא חשבון לפרק להתפרץ לשבור הכלים ולעשות מעשה. רך ועצור לבי ואנא אבוא, משלים אני ועוקף . כה מתגעגע לבני לאורי להתרגשות של השיחה לדמעות הגעגוע לרוך האהבה לעדינות הקשה של אורי, אורקה, צ'ופאקה.
המילים כל כך חלולות וסתמיות ואני רוצה למחוק, איין למחוק. פשוטה האמת של כאב ומי ימלל, אין בידי מספיק מלספר מלבחוש בצער המתגעגע לאורי אייני מאמין אייני רוצה וחסרים בי כוחות לשאיפה אולי לצדק עצמי, לתגלית של העתיד ואפילו הוא עכשיו הנה בא העתיד ונהפך להווה ונאלם ונעלם בעבר . בטני מתהפכת באמת של ביטוי זה. כל כך הרבה מילות תואר והשתיקה הנסוגה מנצחת. כמה כאב בלתי מוגדר ואני דוחף ומחבק ומשלים ומנסה להתמודד ובודק וצער אוחז בי ואני משלים ונבהל , אייני יודע, פשוט לא יודע   

No comments: