Thursday, October 20, 2011

עצות

כך זה וקל לתת עצה לאחר ואני נימנע מלפרוס פח יקוש לחבריי שלא יתנו לי עצה שמה אשאל אותם כיצד לישמה או  והאם הם באמת היו נוהגים כך, לפי עצתם
לים המלח גלשנו לשעתיים, העדרים החלו נאספים למיכלאות, גלים גולשים לאוהלי קידר והים עטף אותנו והציפינו, שמנוני הים, בוצו, האויר מלא בברום  כך דיוחה אם אחת, מרגיע כזה, ההרים האדימו, השמש נאלמה למערב. חזרנו
  והנה חוגגי ההקפות  השניות באויר קר וצלולל שמרומם שמחה, שמחת עם רוקד עם ספר, עם רוקד עם ספר, קסם

No comments: