Tuesday, April 8, 2014

תמימות רגעית

ברגע של הזדככות הלב בשלווה, אתה
נושא לאלוהים מסר בתפילה, בקשה
רק לדברים טובים, לאנשים קרובים, לשלום
כזה ממלא תבל, להפסיק
את כל הרוע שמחבל בחיינו, לקרב
את כל הנפשות הרחקות הדוויות, למין
   אהבה קרובה עטופה ברוגע מלא

No comments: