Monday, December 10, 2007

התפרצות

הייה

אל תהיי ידך רפויה
בעמדך בשדה הקרב
בנפולך בשדה החיים
אל תהיי ידך רפויה
בחשפך פנייך לחיים
לסכנה האמיתית
לסכנה המדומה
המדומינת
כדור האויב בשוחה
לא ישיגך
הסתער הסתער
יופי החיים
טוהר המטרה
אתך
אל תהיי ידך רפויה
אתה הנמצא
במרכז
בעיקר
לבד או עם רבים
אל תהיי ידך רפויה
בבדידות החיים
בנושאך הדגל
יש הנושאים פניהם אלייך
אתה
אתה
אתה

No comments: